વિચારો ની પાનખર

મારી પાછળ ચાલશો નહિ ;
કદાચ તમને હું નહિ અનુસરું !
મારી પાછળ ચાલશો નહિ ;
કદાચ હું તમને દોરું નહિ !
મારી પડખે ચાલો ;
બસ , મારા સાથી બની રહો . 

Advertisements

5 thoughts on “વિચારો ની પાનખર

  1. હુ તમને આભાર વ્ય્કત કરુ છુ અને ત મને એ જાણી ને આનંદ થશે કે તમે મારા વિચારો ના પ્રથમ વાચક છો. અને તમારી આ પસંદગી થી મને બલોગ મા આગળ વિચારો ને રજુઆત કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી તે બદલ આભાર . .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s