સુવિચાર (via “જ્ઞાનનું ઝરણું”)

તમે સમય ને પાસ નથી કરતા સમય તમને પાસ કરી જાય છે. પોતાની જાત પરનો અવિશ્વાસ એજ તમારી નિષ્ફળતા નો પાયો છે. ઈશ્વર પ્રાપ્તિ નો એક જ રસ્તો તે માત્ર ભલાઇ જ છે. નિષ્ફળતા માં એક પ્રકારનું  શિક્ષણ છે કંઈપણ નવું કરવા માટેનું પ્રથમ પગથીયું છે. જેટલો સમય કોઈ કામની ચિંતા કરવામાં બગાડીયે છીએ તેટલો સમય તે કામ કરવામાં લગાડીએ તો ચિંતા જેવી કોઈ વસ્તુ આપણા જીવનમાં રહશે જ નહિ. ઈશ્વર ની નજરમાં પાપ કરનારા જેટલા દોષી છે તેના કરતાં વધારે તે જોનારા છે. જીવન એક રમત છે તેમા … Read More

via “જ્ઞાનનું ઝરણું”

સ્વ્ત્રંતા એને મળે છે જે  સ્વત્રંતા ને ચાહે છે.

Advertisements